Gebruiks­voorwaarden

Door deze website te betreden of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Gelieve deze website onmiddellijk te verlaten indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.
Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. U verklaart hierbij dat u 18 jaar of ouder bent. Deze AB InBev website is bestemd voor zakelijk gebruikers.

1. Contactgegevens

Deze website is eigendom van;
InBev Belgium BV/SRL
Adres: Industrielaan/ Boulevard Industriel 21 1070 Brussels
E-mailadres: consumer.care@ab-inbev.com
KBO nummer:0433.666.709
hierna ook wel te noemen 'AB InBev' en 'Anheuser-Busch InBev'

2. Toegang op eigen risico

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van deze website voor eigen risico is en dat deze website, haar eigenaars, verantwoordelijken, bestuurders, medewerkers of eender welke partij betrokken bij het ontwerp, de productie of de realisatie ervan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade of voor andere verliezen, kosten of uitgaven van eender welke aard (inclusief juridische kosten, expertkosten of andere uitbetaalde sommen) die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het betreden, gebruiken of doorzoeken van deze website, of die verband houden met de inhoud, informatie, gegevens, promoties en activiteiten met betrekking tot deze website, of met het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video en audio van deze website, inclusief maar niet beperkt tot al wat veroorzaakt wordt door transmissiefouten, virussen, computerfouten, menselijke activiteit of inactiviteit van het computersysteem, de telefoonlijn, de hardware, de software of de programma's, of eender welke andere fouten, gebreken of defecten in computertransmissies of netwerkverbindingen, ongeacht of die aansprakelijkheid of schade voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, eigen vermogen of wettelijke plicht of enige andere oorzaak kent.

3. Geen garantie voor inhoud, informatie en materiaal

Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op de website gebaseerd zijn op relatief actuele informatie en AB InBev alle redelijke inspanningen doet om te verzekeren dat al het materiaal op de website correct is, kan nauwkeurigheid niet gegarandeerd worden en geeft AB InBev geen garanties voor en doet geen verklaringen omtrent de nauwkeurigheid ervan.
De informatie op de website is actueel op de aangegeven datum en is mogelijk niet meer nauwkeurig op de datum waarop u het materiaal bekijkt. Anheuser-Busch InBev wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om het materiaal op deze website te actualiseren.
Alle gebruikers van deze website zijn uitsluitend en exclusief verantwoordelijk om alle informatie op deze website te staven, verifiëren, evalueren en valideren. De informatie op deze website is niet bedoeld, en mag dus niet beschouwd worden, als advies, aanbeveling of goedkeuring van Anheuser-Busch InBev.

4. Onrechtmatige teksten

Plaats op deze website geen pornografisch, obsceen, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, onwettig of ander materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, het overmatig of onverantwoordelijk gebruik van alcohol zou kunnen bevorderen, of anderszins in strijd zou kunnen zijn met enige wet of regelgeving. Niettegenstaande het feit dat Anheuser-Busch InBev of andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, overdrachten, berichten, discussies of chats kunnen controleren of beoordelen, erkennen Anheuser-Busch InBev en alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze website, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen wegens laster, smaad, laster, obsceniteit, pornografie, godslastering of een verkeerde voorstelling van zaken. Anheuser-Busch InBev zal het recht hebben om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving enig materiaal te verwijderen dat deze Algemene Voorwaarden schendt of op een andere manier verwerpelijk is.
 

5. Intellectuele Eigendom

Anheuser-Busch InBev is de eigenaar van het auteursrecht op deze website. Foto’s, grafische elementen, teksten en afbeeldingen van plaatsen of personen zijn ofwel het eigendom van Anheuser-Busch InBev of worden met de toestemming van de persoon die over de intellectuele eigendomsrechten beschikt op deze website gebruikt. Geen enkel onderdeel van deze site, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, audio en video, mag op eender welke wijze en voor eender welk doel gebruikt worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van Anheuser-Busch InBev, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden.
Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, elk logo, elk handelsmerk of elk dienstmerk op deze website het eigendom is van Anheuser-Busch InBev, haar aangesloten ondernemingen en/of haar partners en niet gebruikt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het is verboden deze materialen te gebruiken tenzij dat specifiek aangegeven wordt op de website. Zonder afstand te doen van eender welke van voormelde rechten, mag u één exemplaar van het materiaal op deze website downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik mits u de auteursrechten, handelsmerken of andere informatie inzake eigendomsrechten niet wijzigt of verwijdert.

Elke wijziging, herpublicatie of gebruik van het materiaal op deze website waarbij de reputatie van Anheuser-Busch InBev of haar partners, of van eender welk model of eender welke persoon schade oploopt, vormt een inbreuk op de wettelijke rechten van Anheuser-Busch InBev. Anheuser-Busch InBev zal haar intellectuele eigendomsrechten afdwingen voor zover de wet dit toelaat. Elk ongeoorloofd gebruik van het geheel, een deel of eender welk aspect van de intellectuele eigendomsrechten van Anheuser-Busch InBev of haar partners kan aanleiding geven tot straffen of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot de straffen of schadevergoedingen voor inbreuken op handelsmerken, auteursrechten, de privacy en publiciteitsrechten.

6. Hyperlinks

Hoewel deze website links naar andere websites kan bevatten, wil dat niet zeggen dat Anheuser-Busch InBev deze andere websites rechtstreeks of onrechtstreeks goedkeurt of sponsort, en wijst dat niet op een rechtstreeks of onrechtstreeks verband of verwantschap tussen Anheuser-Busch InBev en deze websites, tenzij dat expliciet in deze voorwaarden wordt aangegeven. Door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord dat Anheuser-Busch InBev niet alle websites waarnaar deze website verwijst gecontroleerd heeft en niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke externe sites en van andere websites waarnaar deze website verwijst. Als u links volgt naar pagina's op andere websites of naar andere websites, doet u dat naar eigen goeddunken en op eigen risico.

7. Vertrouwelijkheid van en auteursrecht op ingezonden informatie

Het internet is geen volkomen veilig medium, wat betekent dat de privacy van uw mededelingen en van uw bezoeken aan deze website niet kan worden gegarandeerd. De aard van via internet gevoerde communicatie kan onderhevig zijn aan datacorruptie, ongeoorloofde toegang, onderschepping en vertraging.
Anheuser-Busch InBev stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze website op prijs. Helaas worden niet specifiek verzochte creatieve ideeën, suggesties of materialen niet aanvaard of in aanmerking genomen door Anheuser-Busch InBev. Wij vragen u daarom om ons geen dergelijke materialen te sturen. Indien u ons ondanks dit verzoek toch creatieve materialen of andere informatie stuurt, gaat u ermee akkoord om geen eigendomsrechten, juridische rechten of controle te zullen uitoefenen over de door u ingezonden informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, morele rechten of impliciete overeenkomsten), en doet u afstand van uw recht om enige financiële of andere beloning te ontvangen voor dergelijke ongevraagde inzending, met inbegrip van maar niet beperkt tot erkenning of eer.

8. Toepasselijk recht

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze website, met inbegrip van alle op deze website aangeboden goederen en diensten, en deze contractuele voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en geëvalueerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle wettelijke handelingen, rechtsgedingen of procedures die voortvloeien uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van de Privacyverklaring) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, en bij deze aanvaardt en onderwerpt u zich aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbanken inzake wettelijke handelingen, rechtsgedingen of procedures die voortvloeien uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Gebruikt u deze website in een ander land, dan dient u ervoor te zorgen dat u in overeenstemming bent met alle geldende lokale wetten. Anheuser-Busch InBev, haar aangesloten ondernemingen en/of partners doen geen uitspraken over de geschiktheid van de materialen op deze website voor andere landen dan België.


9. Wijzigingen

Anheuser-Busch InBev heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te herzien. Aangezien de voorwaarden op u van toepassing zijn, dient u deze pagina regelmatig te controleren om een correcte naleving ervan te garanderen.


10. Privacyverklaring

Raadpleeg onze Privacyverklaring